Beğendim, Seçtim, Ekledim… Faydalar ola…

Ehl-i diller arasında aradım kıldım taleb
Her hüner makbul imiş illa edeb illa edeb
(Lâ-edri)
İy yârenler yâr yolına nem kaldı ki yanmamışam
Bunca ki yandum yanaram billâh ki usanmamışam.
(Kadı Burhaneddin)
Fukara kalbine her kim dokuna
Dokuna sînesi Allah okuna.
Not: Bu beytin, Yunus Emre’ye veya Karamanlı halk şairi Kenzî’ye ait olduğu ileri sürülmüştür.
Sohbeti yâr lezzetin
Bilmez beyim ağyâr olan
(Mahvî)
Aşk, ko dursun mecâzî ise de gönlünde
Âb-ı engur hum içre durarak bâde olur
(Sabrî)
Âb-ı engur: üzüm suyu
Hum: Şarap küpü
Mecnun ile bir mekteb-i aşk içre okuduk
Ben Mushaf’ı hatm ettim, o ve’l-Leylî de kaldı
(Lâ edri)
İdrak-i meali bu küçük akla gerekmez
Zira bu terazi bu kadar sıkleti çekmez
(Ziya Paşa)
Bed asla necabet mi verir hiç üniforma
Zerdüz palan ursan eşek yine eşektir
(Ziya Paşa)
Cümle lezzetten leziz iksîrsin ey zehr-i aşk
Zevki derdinden alan her rûh dermândan geçer
(Yahya Kemal)
Ölmek değildir ömrümüzün en feci işi
Müşkül budur ki ölmeden evvel ölür kişi
(Yahya Kemal)
Her kimin olsa evinde dü-zeni
Bozulurmuş o kişinin düzeni
(Hüseyin Şakir)
N’ola gitse kendüden hayretle cân-ı nâ-sabûr
Ya seferdir ya tahammül çünkü aşkın çâresi
(Nedim)
Tamam oldu güzellik sanma Şirin ile Leyla’da
Nice Leyla bulunur, erlik amma aşık olmaktır
(Nev’î)
Müslüman eğer âşık değilse kâfirdir
Âşık ol, serseri gezme âlemde
(La edri)
Fariğ ol aybın gözetme kimsenin
Tâ ki Hak setr eyleye aybın senin
(La edri)
Bâr olma kimseye
Mümkünse yâr ol
(La edri)
Gel Hakk’a olma âsî
Tâ gide gönlüm pası
Dört kitabın manası
Var edeb öğren edeb
(Kaygusuz Abdal)
Sen çıkınca aradan
Kalır seni Yaradan
(La edri)
Çeşm-i insaf gibi âkile mizan olmaz
Kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz
(La edri)
Âteş âteşpereste rahmetmez
(Muallim Naci)
Ezelden âşinânım ben ezelden hem zebânımsın
Beraber ahde bağlandık ne olsan yâr-i cânımsın
Ne olsan zerrenim kalbimde hâlâ çarpar esrârın
Gel ey cânan gel ey cân kalmasın ferdâya dîdârın
(Mehmet Akif Ersoy)
Âlemde bir âyineyim her kim bakar bir an görür
Her ne görür kendi yüzün ger vahşi ger yaman görür
(La edri)
Ehl-i tevhid olmak istersen sivâya meyli kes
Aç gözün merdâne bak Allah bes bâki heves
(La edri)
Masivadan el çekip mahlukattan ümit kes
Virdin olsun her nefes “Allah bes, baki heves”
(Lâ-edri)
Bir kitabullah-ı a’zamdır serâser kâinat
Hangi harfi yoklasan mânâsı hep Allah çıkar
(La edri)
Gözlerim ebna-yı ademden o rütbe yıldı kim
İstemem ben Fatiha tek çalmasınlar taşımı
(Şair Eşref)
Sûretin sîretine şahittir
Başka şahit aramak zâiddir
(İbnü’l-Emin Mahmud Kemal)
Kabiliyet dâd-ı Hak’tır her kula olmaz nasip
Sad hezâr terbiye etsen bî-edeb olmaz edîb
(Lâ-edri)
Padişah-ı âlem olmak bir kuru kavga imiş
Bir veliye bende olmak cümleden âlâ imiş
(Yavuz Sultan Selim)

ateş kesilir…

Biz bülbül-i muhrik-dem-i gülzâr-ı firâkız
Âteş kesilir geçse sabâ gülşenimizden

Biz ayrılığın gül bahçesinde yanık ve ateşli şakayışlarla meşgul olan öyle bir bülbülüz ki
Eğer bahçemizden geçecek olan saba yeli bile olsa (tutuşur, yanar da) ateş kesilir..

II. selim

gönüldendir şikayet

gönüldendir şikayet kimseden feryadımız yoktur
ateş kesilir geçse saba gülşenimizden
o mahiler ki derya içredir deryayı bilmezler
bir ah etsem bu dünyayı viran ederim ben
göz gördü gönül sevdi seni ey yüzü mahım
kurbanın olam var mı benim bunda günahım
o gül endam bir al şala bürünsün yürüsün
ucu gönlün gibi ardınca sürünsün yürüsün
neler çeker bu gönül derdim şikayet olur
ben aşıkım sözüm de benim aşkaanedir
ne yanar kimse bana ateş dilden özge
ne açar kimse kapım bad-ı sabadan gayrı

yeni şehirli avni

aşk ve iman

Âlimleri irfan sahib eden, üç harf ile beş noktadır.(عشقْ)
Mü’minleri duhûlü cennet eyleyen, beş harf ile üç noktadır. (ايمان)

Yavuz Sultan Selim

Merdüm-i dîdeme bilmem ne füsun etdi felek
Giryemi kıldı füzûn eşkimi hûn etdi felek
Şîrler pençe-i kahrımda olurken lerzân
Beni bir gözleri âhûya zebûn etdi felek

Selimi (Yavuz Sultan Selim)

Yavuz Sultan Selim  hata affetmeyen, tavizsiz devlet siyasetinin yanında muhteşem bir şairdir.
Aşağıda paylaşığım eşsiz beyit divan şiirinin harikalarından, soldan sağa, yukarıdan aşağıya aynı vezini veriyor.
saygı, hürmet, rahmet ve selam ecdadın üzerine olsun.
Sanma şahım      herkesi sen                sadıkane           yar olur
Herkesi sen         dost mu sandın       belki ol              ağyar olur
sadıkane               belki ol                       alemde              serdar olur
yar olur                ağyar olur                 serdar olur      didar olur